Zakon o izmjenama i dopunama zakona o volonterstvu

HRVATSKI SABOR

361

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/24

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 14. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU

Članak 1.

U Zakonu o volonterstvu (»Narodne novine«, br. 58/07.) u članku 1. iza riječi: »temeljna načela volontiranja,« dodaju se riječi: »vrijednosti volontiranja,«, riječi: »Etičkog kodeksa volontera« zamjenjuju se riječima: »Etičkog kodeksa volontiranja«, a iza riječi: »izdavanje potvrde o volontiranju,« dodaju se riječi: »izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje,«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koristili.«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »aktivnost« dodaju se riječi: »ili usluga«, a iza riječi: »kvalitete života,« dodaju se riječi: »izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

(4) Djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te u neformalnim oblicima učenja potrebno je upoznati s vrijednostima, ulogom i značajem volontiranja, omogućiti im stjecanje iskustva volontiranja, te kroz građanski odgoj i obrazovanje razviti cjelovitu osposobljenost za volontiranje, društvenu solidarnost i aktivno građanstvo.«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. riječi: »opću dobrobit« zamjenjuju se riječima: »zajedničku dobrobit«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.

(5) Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »odnosa« riječi: »uređenoga Zakonom o radu« brišu se.

U podstavku 3. riječ: »osniva« zamjenjuje se riječju: »zasniva«, a iza riječi: »odnos« riječi: »sukladno Zakonu o radu« brišu se.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uređeno posebnim propisima,«.

U podstavku 7. riječ: »posebnih« briše se.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Volonter je, sukladno odredbama ovoga Zakona, fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima, ako drugačije nije uređeno ovim Zakonom.«.

U stavku 2. iza riječi: »Republici Hrvatskoj« briše se zarez, a riječi:« sukladno članku 12. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ili u inozemstvu, sukladno odredbama ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga, zaklada i fundacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Organizator volontiranja iz stavka 2. ovoga članka volontere može uključivati samo u one aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Organizator volontiranja utvrđuje potrebu za uključivanjem volontera, vrstu aktivnosti, odnosno usluga i način i postupke pružanja tih usluga, temeljem programa volontiranja.

(6) Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu biti organizatori volontiranja samo u dijelu neprofitnih aktivnosti.

(7) Pri provođenju programa Europske unije i međunarodnih programa koji se odnose na financiranje programa volontiranja za određivanje pojma organizatora volontiranja mjerodavna su i odgovarajuća programska pravila.«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljenja i druge osobne karakteristike« zamjenjuju se riječima: »zdravstveno stanje, invaliditet i druga osobna obilježja te ostale osnove predviđene propisima kojima se uređuje materija suzbijanja diskriminacije«.

U stavku 2. riječi: »tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljenja i druge osobne karakteristike« zamjenjuju se riječima: »zdravstveno stanje, invaliditet i druga osobna obilježja te ostale osnove predviđene propisima kojima se uređuje materija suzbijanja diskriminacije«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 1. riječi: »osobama s teškoćama u razvoju,« brišu te iza riječi: »korisnika volontiranja.« dodaje se nova rečenica koja glasi: »U slučaju volontiranja s navedenim korisnicima, organizatori volontiranja dužni su osigurati primjerenu stručnu pomoć i nadzor nad radom volontera.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Volontiranje kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti nije dopušteno:

– osobama kojima traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti koja je u vezi s djelatnosti volontiranja, zabrane približavanja ili udaljenja iz zajedničkog kućanstva,

– osobama kojima traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti koja je u vezi s djelatnosti volontiranja izrečena sukladno tada važećim odredbama Kaznenog zakona,

– osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela protiv života i tijela, protiv osobne slobode, kaznenih dijela protiv spolne slobode, kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece,

– osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, propisanih tada važećim odredbama Kaznenog zakona,

– osobama prema kojima je izrečena prekršajnopravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U slučaju volontiranja iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, organizator volontiranja dužan je osigurati stalni stručni nadzor nad volontiranjem te osigurati da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom volontiranja tijekom čitavog vremena volontiranja.

(4) U slučaju volontiranja iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, organizator volontiranja dužan je osigurati stalni stručni nadzor nad volontiranjem te osigurati da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom volontiranja dok organizator volontiranja ne pribavi posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »kojim se« dodaju se riječi: »u cijelosti«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 40 sati tjedno u razdoblju duljem od tri mjeseca bez prekida od najmanje tri mjeseca.«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »na aktivnostima« dodaju se riječi: »ili pružanjem usluga«.

U stavku 4. iza riječi: »maloljetnih volontera« dodaju se riječi: »te osigurati odgovarajuće uvjete prikladne njihovoj dobi te nadzor i podršku stručne osobe«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Maloljetni volonteri mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje zakonskog zastupnika.«.

Članak 12.

U članku 13. stavku 1. riječi: »općem dobru« zamjenjuju se riječima »zajedničkom dobru«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobi iz stavka 1. ovoga članka nije dopušteno obavljati volonterske aktivnosti ili usluge u razdoblju između 23 sata i 6 sati.«.

U stavku 4. iza riječi: »bez suglasnosti« dodaju se riječi: »ali uz znanje«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Načelo inkluzivnog volontiranja«

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Organizator volontiranja dužan je osobitu pozornost posvetiti osiguranju jednakih uvjeta volontiranja, s posebnim naglaskom na uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina stanovništva, a s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja.

(2) U slučaju kada su volonteri pripadnici socijalno isključenih skupina stanovništva, organizator volontiranja dužan je osigurati adekvatnu pomoć i nadzor stručnih osoba.

(3) Za osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti te osobe koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti, a volontiranje prelazi opseg poslovne sposobnosti volontera, ugovor o volontiranju sklapa skrbnik (zakonski zastupnik) u pisanom obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika.

(4) Osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti kada volontiranje prelazi opseg njihove poslovne sposobnosti i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje skrbnika.«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »ne smatraju se« riječi: »sljedeće novčane naknade troškova volontiranja« brišu se.

U podstavku 3. iza riječi: »aktivnostima« dodaju se riječi »ili uslugama«.

Na kraju podstavka 11. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje podstavak 12. koji glasi:

»– naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa koji se odnose na financiranje programa volontiranja.«.

Članak 15.

U članku 18. stavku 1. riječi: »međugeneracijska solidarnost« zamjenjuju se riječima »volonterstvo«, a riječi: »(u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« zamjenjuju se riječima: »(u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo)«.

U stavku 2. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Nadležno tijelo«.

Članak 16.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»U ostvarivanju svojih zadaća Odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnoga društva, Savjetom za mlade i drugim tijelima Vlade Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnoga društva.«.

Članak 17.

U članku 21. stavku 2. podstavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Nadležnog tijela«.

U podstavku 3. iza riječi: »ljudska prava« dodaju se riječi: »i prava nacionalnih manjina«.

U podstavku 6. riječi: »socijalna skrb« zamjenjuju se riječju: »zdravstvo«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »4. ETIČKI KODEKS VOLONTIRANJA«.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odbor će posebnom odlukom, uz suglasnost Nadležnog tijela, donijeti Etički kodeks volontiranja (u daljnjem tekstu: Kodeks).«.

Članak 19.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »Republika Hrvatska« dodaju se riječi: »svake godine«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nagrada se dodjeljuje prema Pravilniku o Državnoj nagradi za volontiranje, a na prijedlog Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.«.

U stavku 4. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Nadležnog tijela«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nadležno tijelo na prijedlog Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Pravilnikom o Državnoj nagradi za volontiranje pobliže propisuje postupak za dodjelu nagrade, kategorije u kojima će se nagrada dodjeljivati, kriterije za dodjelu nagrade te druga pitanja vezana za dodjelu, izgled i sadržaj nagrade.«.

Članak 20.

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) O ugovoru zaključenom usmeno, organizator volontiranja dužan je na zahtjev volontera izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. podstavak 5. briše se.

U podstavku 6. koji postaje podstavak 5. riječi: »osobama s teškoćama u razvoju,« brišu se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 21.

U članku 27. stavku 1. podstavci 4., 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»– pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja,

– osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona,

– načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera,

– načinima prestanka ugovora o volontiranju.«.

Podstavci 8. i 9. brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju kratkotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju dugotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a organizator volontiranja dužan je, uz pisanu suglasnost volontera, pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 28. podstavku 2. riječi: »ili u slučaju kad zakonska zastupnica ili zastupnik i centar za socijalnu skrb ne daju pisanu suglasnost za nastavak volontiranja« brišu se.

Iza podstavka 6. dodaju se novi podstavci 7. i 8. koji glase:

»– jednostranim raskidom,

– nastupanjem okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 9. i 10.

Članak 23.

U članku 30. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Svatko tko volontira sukladno odredbama ovoga Zakona ima status volontera.

(2) Nikoga se ne može zakonom isključiti iz volontiranja po njegovom izboru ukoliko se tijekom volontiranja poštuju ljudska prava i doprinosi zajedničkoj dobrobiti, osim na način i u okviru propisanom ovim Zakonom.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 3. na kraju podstavka 13. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 14. – 18. koji glase:

»– kod volontiranja u inozemstvu ili primanja volontera iz inozemstva, na naknadu ugovorenih troškova od strane organizatora i transparentan postupak dobivanja vize,

– na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja,

– pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,

– pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,

– pravo na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 24.

U članku 31. stavku 1. podstavku 2. riječi: »službenu tajnu« zamjenjuju se riječima: »poslovnu ili profesionalnu tajnu«.

Na kraju podstavka 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 4., 5. i 6. koji glase:

»– poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,

– surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,

– prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja.«.

Članak 25.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Organizatori volontiranja imaju pravo:

– na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka na svim razinama kad u području volontiranja, u svojstvu dionika, predstavljaju interese i potrebe volontera,

– na izbor volontera u skladu sa svojom misijom i vizijom, kao i vještinama i profilu volontera kad priroda volontiranja to zahtijeva,

– biti pravodobno obaviješteni o prekidu volontiranja od strane volontera,

– biti upoznati s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem.«.

Članak 26.

U članku 32. stavku 1. na kraju podstavka 8. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 9. – 15. koji glase:

»– ustanoviti uključiv i učinkovit postupak izbora volontera koji će omogućiti uključivanje različitih skupina te osobito poticati volontiranje socijalno isključenih skupina,

– razviti standarde kvalitete koji osiguravaju pripremu i izvješćivanje, nude osobno vođenje i podršku, nadzor i mentorstvo kroz čitav tijek volontiranja kao i jasne sustave vrjednovanja i praćenja, poželjno kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete,

– promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu,

– omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti odnosno uslugama i osjećaj pripadnosti projektu,

– omogućiti volonteru pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom organizatora volontiranja i provođene aktivnosti odnosno usluge,

– omogućiti volonteru stjecanje vještina i kompetencija te iskustva u području u kojem volontira,

– omogućiti ili zagovarati uvođenje alata za priznavanje kompetencija, vještina i iskustava stečenih volontiranjem, a u suradnji s obrazovnim ustanovama i poslodavcima.«.

U stavku 2. riječi: »na poslu« zamjenjuju se riječima »za vrijeme volontiranja«.

Članak 27.

U članku 33. stavku 1. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Nadležno tijelo«.

U stavku 2. riječi: »propisat će pravilnikom ministrica ili ministar Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »propisuju se Pravilnikom o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja kojeg donosi čelnik Nadležnog tijela«.

Članak 28.

U članku 34. stavku 5. iza riječi: »potvrdu o volontiranju« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ukoliko sudjeluju u provedbi odnosne volonterske aktivnosti.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju kratkotrajnog volontiranja organizator volontiranja dužan je izdati potvrdu o volontiranju samo ukoliko volonter to zatraži.«.

Članak 29.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Na zahtjev volontera organizator volontiranja dužan je izdati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, ukoliko se radilo o dugotrajnom volontiranju.

(2) Nadležno tijelo uz savjetovanje s Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva donosi okvirne kriterije o priznavanju kompetencija, vještina i iskustava stečenih volontiranjem kojima definira okvirni sadržaj potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem. Okvirni kriteriji i okvirni sadržaj potvrde objavljuju se na internetskim stranicama nadležnih tijela.«.

Članak 30.

U članku 35. stavku 2. riječi: »po načelu objektivne odgovornosti« zamjenjuju se riječima: »na način na koji poslodavac odgovara za radnje radnika«.

Članak 31.

U članku 36. stavku 1. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Nadležno tijelo«.

Članak 32.

U članku 37. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– ne izvrši obveze izvješćivanja Nadležnog tijela o obavljenim uslugama i aktivnostima, sukladno članku 33. ovoga Zakona ni nakon pisanog zahtjeva Nadležnog tijela, odnosno u dostavljenom izvješću navede neistinite podatke,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– odbije izdati potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje iz članka 34.a ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnjeg podstavka 5. koji postaje podstavak 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– pri organiziranju volontiranja iz članka 27. stavka 2. i 3. ovoga Zakona postupi protivno obvezama navedenim u članku 10. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

U članku 39. stavku 2. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Nadležno tijelo«.

Članak 34.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

Okvirni sadržaj potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje iz članka 34.a ovoga Zakona donijet će Nadležno tijelo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«.

Članak 35.

Na ugovore o volontiranju sklopljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, br. 58/07.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/03

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.