Pravilnik

Na temelju članka 33. Statuta Katoličke udruge Kap dobrote (u daljnjem tekstu: Udruga) Izvanredna skupština Katoličke udruge Kap dobrote (u daljnjem tekstu: Skupština) donijela je sljedeći

PRAVILNIK

O RADU S

VOLONTERIMA (DRAGOVOLJCIMA) KATOLIČKE UDRUGE “KAP DOBROTE”

1. UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radu s volonterima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se cilj, načela i praktične smjernice u radu s volonterima Katoličke udruge “Kap dobrote” (u daljnjem tekstu: Udruga), postupak razvijanja volonterskih projekata, postupak uručivanja zahvalnica volonterima i postupak nagrađivanja volontera.

Članak 2.

Udruga ima za cilj promicati volontiranje kao djelatnost značajnu za kršćansko svjedočenje i opće dobro Hrvatske države.

Članak 3.

Promičući volontiranje, Udruga želi uključiti volontere kako bi:

 • svjedočili ljubav prema Bogu i bližnjemu,
 • pomagali najugroenijima u duhovnom, tjelesnom i materijalnom smislu,
 • oduševili dragovoljce za zajedništvo i razvijanje kršćanskog zajedničarskog duha,
 • pomogli odbaciti sebičnost kao teret koji opterećuje i osobu i zajednicu.

Članak 4.

Volonter je osoba koja dobrovoljno pomaže bližnjemu u nevolji i potrebi, obavljajući slobodno izabrane djelatnosti za koje nije plaćena.

2. NAČELA

Članak 5.

Udruga će osigurati pravilno uključivanje volontera u rad Udruge. Uključivanjem u djelatnosti Udruge, volonter prihvaća postojeće standarde reda i rada Udruge.

Udruga neće uključivati volontere kako bi njihovim aktivnostima zamijenila rad što ga obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu.

Udruga očekuje od svojih zaposlenika suradnju s volonterima i obratno.

3. PRAKTIČNE SMJERNICE

Uključivanje

Članak 6.

Sa svim potencijalnim volonterima obavit će se razgovori kako bi se saznalo što bi dragovoljci htjeli raditi, koja su njihova znanja, koliko su pogodni za određeni posaoi kako se njihove sposobnosti može najbolje iskoristiti.

Članak 7.

Razgovor s volonterom obavit će koordinator volontera i socijalna radnica.

Članak 8.

Tijekom uvodnog razgovora, od volontera će se zatražiti da ispuni prijavnicu u kojoj će, uz ostalo, navesti i svoje osobne podatke, podatke o obrazovanju, područjima zanimanja, dosadašnjim vještinama i iskustvu.

Članak 9.

Prijavnica je neodvojiv dio Ugovora o volontiranju te je podložna izmjenama i dopunama po odobrenju Upravnog odbora Udruge, a u cilju prilagodbe stvarnim situacijama u kojima će se koristiti.

Članak 10.

Na temelju Zakona o volonterstvu, Udruga će za svakog potencijalnog volontera koji će dolaziti u izravni dodir s korisnicima Udruge zatražiti potvrdu o nekažnjavanju od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Članak 11.

Udruga podržava uključivanje svih dobnih skupina volontera, poštujući Zakon o volonterstvu.

Pri angažiranju volontera mlađih od 18 godina tražt će se suglasnost roditelja ili staratelja. Za volontere od 16 godina volonterski rad bit će moguć samo u suradnji s odgojno-obrazovnim institucijama.

Ugovor o dragovoljnosti

 Članak 12.

Udruga će sa svakim volonterom sklopiti Ugovor o volontiranju, a u skladu sa Zakonom o volonterstvu.

U ugovoru će, između ostaloga, biti navedeno što Udruga, kao organizator volontiranja, pruža volonteru i što se od volontera očekuje zauzvrat, sukladno svakom pojedinačnom volonterskom položaju.

Prije potpisivanja Ugovora o volontiranju, koordinator volontiranja upoznat će volontera s njegovim sadržajem, značenjem i ulogom.

Članak 13.

Ugovor o volontiranju obvezatan je dio ukupnog odnosa Udruge i volontera, te je podložan izmjenama i dopunama koje moraju biti u skladu sa Zakonom o volonterstvu, a u cilju prilagodbe stvarnoj situaciji na koju će se odnositi. Odobrit će ih Upravni odbor.

Članak 14.

Ugovor s volonterom potpisuje se prije početka njegova volontiranja.

Troškovi

Članak 15.

Volonterima se za njihov angažman u Udruzi nadoknađuju troškovi koji nastanu volontiranjem kako bismo poštivali načelo jednakosti te omogućili angažman i onim volonterima koji si to inače ne bi mogli dopustiti. Predviđene troškove moguće je nadoknaditi na osnovi priloženih putnih i materijalnih računa.

Članak 16.

Volonterima će biti plaćeni putni i ostali troškovi u skladu s mogućnostima proračuna Udruge.

Volonterima koji rade najmanje 4 sata dnevno bit će osiguran jedan obrok u skladu s mogućnostima proračuna Udruge.

Ukoliko Udruga nije u mogućnosti nadoknaditi navedene troškove, volonter ima pravo odbiti izvršenje zadatka koji je s njima povezan.

Upućivanje i trening

Članak 17.

Svi volonteri s kojima se sklopi Ugovor o volontiranju bit će upoznati s Udrugom kao i sa svojim volonterskim mjestom, tako da će dobiti upute u usmenom ili pismenom obliku te će ih se povesti u obilazak radnog prostora i drugih prostorija.

Članak 18.

Osigurat će se dodatnu pouku za volontere ukoliko se procijeni da je to nužno.

Članak 19.

Upute i obavijesti za volontere s kojima se sklapa Ugovor o volontiranju sadržavat će između ostaloga:

 • opće obavijesti o Udruzi, uključujući njezinu viziju i cilj,
 • obavijesti o organizacijskoj strukturi i pravilima na snazi,
 • obavijesti o pravima i dužnostima volontera prema Zakonu o volonterstvu,
 • pojašnjenje opisa volonterskog mjesta i očekivanih rezultata,
 • upoznavanje s osobama s kojima će volonter surađivati,
 • specifičnu obuku za posao kojega bi volonter trebao obavljati,
 • upoznavanje s kućnim redom Udruge i s drugim praktičnim stvarima.

Članak 20.

Sadržaj uputa moguće je mijenjati i dopunjavati u cilju prilagodbe stvarnoj situaciji na koju će se odnositi, a uz odobrenje Upravnoga odbora.

Članak 21.

Odmah po sklapanju Ugovora s volonterom, uručit će mu se paket dobrodošlice koji može sadržavati, sukladno mogućnostima proračuna Udruge, sljedeće:

 • pismo dobrodošlice,
 • etički kodeks volontera,
 • članak o Udruzi te sažetak o trenutačnoj organizacijskoj strukturi (tko je tko u upravi Udruge),
 • bilježnicu i olovku,
 • plastificiranu iskaznicu iz koje će biti vidljivo ime i prezime volontera te logo Udruge, datum pristupa Udruzi i redni broj iskaznice,
 • volontersku knjižicu,
 • ostali promidžbeni materijal po mogućnosti.

Potpora

Članak 22.

Svi volonteri s kojima se sklopilo Ugovor o volontiranju dobit će osobu za kontakt, a to može biti koordinatorica volontera, socijalna radnica ili iskusni volonter.

Članak 23.

Volonterima s kojima se sklopilo Ugovor o volontiranju osigurat će se supervizija koju će voditi socijalna radnica radi davanja potrebnih obavijesti, razgovora o budućim poslovima i rješavanja mogućih nesuglasica.

Članak 24.

Upravni odbor Udruge odredit će koordinatora/koordinatoricu volontera.

Koordinator/koordinatorica volontera

Članak 25.

Koodrinator/koordinatorica volontera mora biti uključen u sve dijelove razvoja volonterskih projekata jer treba poznavati njihovu ulogu, položaj, očekivanja i odgovornosti.

Koordinator volontera mora biti upoznat sa zadaćama što ih volonteri obavljaju, s ciljevima Udruge kao organizatora volontiranja, s ciljevima volonterskih projekata i oblicima potpore volonterima.

Članak 26.

Poslovi Koordinatora volontera su:

 • pozivanje i prikupljanje volontera,
 • organizacija i provedba opće pouke za volontere,
 • priprema volontera, koja uključuje opću orijentaciju,
 • savjetovanje ostalih članova Udruge o načinu rada s volonterima,
 • supervizija volonterskog programa Udruge, koju vode koordinatorica volontera i socijalna radnica,
 • organizacija stručne edukacije volontera,
 • postavljanje i raspačavanje obrazaca za praćenje volontera, izvještavanje i evaluaciju volonterskog rada.

Pravo sudjelovanja u odlučivanju

Članak 27.

Volontere će se poticati i hrabriti da iznose svoje ideje i stavove o stvarima koje se odnose na Udrugu kao organizatora volontiranja, volonterskih projekata i svog volonterskog položaja.

Osiguranje

Članak 28.

Udruga, kao organizator volontiranja, obvezatna je volonterku ili volontera osigurati od profesionalne bolesti i posljedica svake nesreće na poslu u slučaju volontiranja u uvjetima opasnim po život i zdravlje, te kada je tako ugovoreno.

Ravnopravan odnos

Članak 29.

Volontere će se poštivati kao zaposlenike i obratno.

Rješavanje problema

Članak 30.

U slučaju prigovora na volontera ili na korisnika, obavit će se razgovori sa zainteresiranim strankama kako bi se pronašlo najbolje rješenje za nastali problem.

Razgovore će obaviti koordinator volontera Udruge a, ako bude potrebno, u rješavanje problema uključit će se i druge odgovorne i stručne osobe.

Članak 31.

Nakon obavljenog razgovora, Koordinator volontera pronaći će rješenje prihvatljivo za sve zainteresirane stranke.

Obveza čuvanja tajne

Članak 32.

Za volontere s kojima je Udruga sklopila Ugovor o volontiranju vrijede ista pravila o povjerljivosti informacija te obveza i dužnost čuvanja poslovne i profesionalne tajne kao i za radnike zaposlene u Udruzi.

Predstavljanje u javnosti

Članak 33.

Volonteri mogu davati izjave i predstavljati rad Udruge u javnosti nakon što su o toj namjeri obavijestili Predsjednika i Koordinatora volontera, obavili konzultacije i dobili odobrenje.

Odsustvo od volontiranja

Članak 34.

O namjeri odsustva s dogovorene djelatnosti volonter ima obvezu obavijestiti koordinatora volontera što je ranije moguće, kako bi se moglo osigurati primjerenu zamjenu. Sve potrebe za odmorom ili kontinuiranim odsustvom obvezatno se mora unaprijed najaviti.

4. VOLONTERSKI PROJEKTI

Članak 35.

Kada to bude potrebno, koordinator volontera, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Udruge, razvijati će volonterske projekte.

U provedbu odobrenih volonterskih projekata mogu se uključiti i druge državne i javne službe, neprofitne organizacije, udruge, zadruge i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 36.

Obavijesti o volonterskim projektima i njihovim sudionicima objavit će se na web stranicama Udruge.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Pravilnik o radu s volonterima (dragovoljcima) Katoličke udruge “Kap dobrote” stupaju na snagu i primjenjuju se danom primjene Izmjena i dopuna Statuta Katoličke udruge “Kap dobrote”.

Klasa:
Ur. broj:
U Zagrebu,
Katolička udruga Kap dobrote
Predsjednik Vinko Franković